Algemene Voorwaarden STICHTING MBO ACADEMIE

De Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 augustus 2011 van toepassing op alle overeenkomsten die met STICHTING MBO ACADEMIE, zijn of worden afgesloten.

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. STICHTING MBO ACADEMIE, statutair gevestigd te Ede.

b. opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon waarvoor STICHTING MBO ACADEMIE bepaalde overeengekomen diensten verricht.

c. partijen: opdrachtgever en STICHTING MBO ACADEMIE.

d. overeenkomst (van opdracht): de tussen opdrachtgever en STICHTING MBO ACADEMIE schriftelijk overeengekomen overeenkomst op basis waarvan STICHTING MBO ACADEMIE zich jegens opdrachtgever verbindt, ander dan op grond van een arbeidsovereenkomst, de overeengekomen diensten onder toepassing van de Algemene Voorwaarden uit te voeren.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Op alle offertes (waaronder begrepen aanbiedingen), (opdracht)bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting/verlenging van overeenkomsten tussen STICHTING MBO ACADEMIE enerzijds en opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Offertes, (opdracht)bevestigingen en overeenkomsten vormen tezamen met de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk geheel.

2. Acceptatie van een offerte, (opdracht)bevestiging of het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, kennis heeft genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit door een bevoegde vertegenwoordiger van STICHTING MBO ACADEMIE schriftelijk is bevestigd.

4. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

5. Wanneer door STICHTING MBO ACADEMIE gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van STICHTING MBO ACADEMIE op directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien STICHTING MBO ACADEMIE één of meer aan haar toekomende rechten uit deze Algemene Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

6.Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of bepalingen opgenomen in enig tussen partijen bestaande overeenkomst in strijd mochten zijn met enig wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijk toepasselijk rechterlijk voorschrift nietig worden verklaard of vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. STICHTING MBO ACADEMIE zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.

 

Artikel 3 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

1. STICHTING MBO ACADEMIE is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen worden schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld onder gelijktijdige toezending van een exemplaar van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking 30 dagen na de datum van verzending van de bekendmaking dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2. Indien opdrachtgever niet kan instemmen met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, kan opdrachtgever tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

 

Artikel 4 Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Alle offertes (waaronder begrepen aanbiedingen) geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in een offerte opgenomen tarieven, (prijs)berekeningen en voorwaarden hebben gerekend vanaf de aanbiedingsdatum een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Elke nieuw door STICHTING MBO ACADEMIE afgegeven offerte treedt in de plaats van de vorige offerte. Offertes zijn gebaseerd op de bij STICHTING MBO ACADEMIE ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende informatie, waaronder begrepen eventuele door opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een door opdrachtgever verstrekte acceptatie van een offerte door STICHTING MBO ACADEMIE is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door een bevoegde vertegenwoordiger van STICHTING MBO ACADEMIE, dan wel op het moment dat een schriftelijke overeenkomst door partijen is ondertekend.

4. Indien in een acceptatie van een offerte (op ondergeschikte punten) voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien STICHTING MBO ACADEMIE aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een offerte of een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door STICHTING MBO ACADEMIE zijn bevestigd.

6. Indien na een gevraagde en uitgebrachte offerte geen overeenkomst tot stand komt, kan STICHTING MBO ACADEMIE de kosten voor het uitbrengen van de offerte aan opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 5 Wetswijzigingen

1. Ingeval wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins gewijzigde regelgeving afwijkende en/of aanvullende verplichtingen voor STICHTING MBO ACADEMIE tot gevolg hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan opdrachtgever, dan is STICHTING MBO ACADEMIE gerechtigd de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden in verband hiermee te wijzigen.

2. STICHTING MBO ACADEMIE zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de gewijzigde wettelijke verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst (zoals het wijzigen van de omvang van de dienstverlening en de tarieven) en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6 Omvang dienstverlening

1. De diensten die STICHTING MBO ACADEMIE aan opdrachtgever zal verlenen omvatten de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden waarvoor opdrachtgever opdracht heeft gegeven en die door STICHTING MBO ACADEMIE zijn geaccepteerd.

2. Aan mondelinge afspraken kan opdrachtgever alleen rechten ontlenen wanneer deze schriftelijk door STICHTING MBO ACADEMIE zijn bevestigd.

 

Artikel 7 Wijziging dienstverlening

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog gewenste wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan STICHTING MBO ACADEMIE ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.

3. Door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen looptijd van de overeenkomst of overeengekomen levertijd(en) door STICHTING MBO ACADEMIE worden overschreden. In dat geval is het bepaalde in artikel 9 lid 2 overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 8 Uitvoering dienstverlening

1. STICHTING MBO ACADEMIE zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan STICHTING MBO ACADEMIE opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door STICHTING MBO ACADEMIE te leveren diensten. De uitvoering van de diensten geschiedt ten kantore van STICHTING MBO ACADEMIE. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van opdrachtgever, indien en voorzover schriftelijk is overeengekomen.

2. Voor een goede en tijdige uitvoering van de overeengekomen diensten door STICHTING MBO ACADEMIE zorgt opdrachtgever er voor dat:

a. STICHTING MBO ACADEMIE tijdig en volledig wordt geïnformeerd over alle voor de uitvoering van de dienstverlening van belang zijnde informatie, documenten en gegevens;

b. inzage wordt verleend in alle relevante documenten en gegevens;

c. tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft die STICHTING MBO ACADEMIE noodzakelijk of nuttig acht;

d. op eerste verzoek van STICHTING MBO ACADEMIE de gevraagde medewerking wordt verleend;

e. de benodigde kantoorfaciliteiten beschikbaar worden gesteld indien de dienstverlening door STICHTING MBO ACADEMIE ten kantore van opdrachtgever wordt uitgevoerd.

3. STICHTING MBO ACADEMIE heeft het recht de overeengekomen diensten door derden te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STICHTING MBO ACADEMIE blijft eindverantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever de contractspartij van de ingeschakelde derde partij is of als zodanig kan worden beschouwd.

4. Indien door één van partijen wordt gewenst treden partijen in overleg over de uitvoering van de overeenkomst.

5. Ingeval een van partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, is deze partij gehouden de andere partij daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.

6. Opdrachtgever kan op een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van STICHTING MBO ACADEMIE geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen een bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij STICHTING MBO ACADEMIE terzake heeft geprotesteerd. In ieder geval vervalt ter zake elk vorderingsrecht na afloop van een jaar nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 9 Duur overeenkomst, termijnen en annulering

1. De duur van de tussen partijen te sluiten overeenkomst zal door partijen in de overeenkomst worden opgenomen.

2. Indien in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan zijn deze termijnen nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient opdrachtgever STICHTING MBO ACADEMIE schriftelijk in gebreke te stellen.

3. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan STICHTING MBO ACADEMIE alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Indien STICHTING MBO ACADEMIE zulks wenst is opdrachtgever verplicht de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door STICHTING MBO ACADEMIE in de offerte opgenomen prijzen. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige uit de annulering van de overeenkomst voortvloeiende schade en kosten aan STICHTING MBO ACADEMIE te vergoeden, waaronder begrepen de gederfde winst.

 

Artikel 10 Tarieven en kosten

1. Voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle in rekening te brengen bedragen exclusief omzetbelasting.

2. Opdrachtgever kan de kosten van derden, welke door STICHTING MBO ACADEMIE worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks aan de betreffende derden voldoen. Verloopt betaling via STICHTING MBO ACADEMIE dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen van opdrachtgever dan wel na ontvangst van facturen van derden deze direct door te belasten aan opdrachtgever. STICHTING MBO ACADEMIE is tevens gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. STICHTING MBO ACADEMIE zal kortingen op tarieven van derden doorgeven aan opdrachtgever.

3. STICHTING MBO ACADEMIE heeft het recht jaarlijks per 1 januari de in de overeenkomst opgenomen tarieven te verhogen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor de totale bevolking, zoals gepubliceerd door het CBS, met een minimum van 2%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. STICHTING MBO ACADEMIE behoudt zich het recht voor de tarieven, anders dan met de hiervoor genoemde jaarlijkse indexering, per 1 januari van een kalenderjaar te wijzigen.

4. STICHTING MBO ACADEMIE heeft het recht een kostenstijging als gevolg van gewijzigde en/of nieuwe wettelijke verplichtingen en/of overheidsvoorschriften zoals omschreven in artikel 5 door te berekenen aan opdrachtgever per de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen en/of nieuwe wetgeving.

5. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle kosten die worden veroorzaakt door onjuiste, onvoldoende, onvolledige of niet tijdige verstrekking van informatie en/of verlening van medewerking door opdrachtgever aan STICHTING MBO ACADEMIE.

6. Indien door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van STICHTING MBO ACADEMIE geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan STICHTING MBO ACADEMIE verschuldigd, behoudens in het geval opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming zoals omschreven in artikel 12.

7. STICHTING MBO ACADEMIE verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien de overeenkomst niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt uitgevoerd.

 

Artikel 11 Facturering, betaling en incassokosten

1. Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium en de overige kosten worden maandelijks aan opdrachtgever gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of het bepaalde in artikel 10 lid 4 van toepassing is. Bij overeenkomsten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan schriftelijk worden overeengekomen.

2. Alle betalingen door opdrachtgever dienen zonder enig beroep op verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van STICHTING MBO ACADEMIE tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken voor alle met opdrachtgever bestaande overeenkomsten opgeschort, terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Opschorting van de dienstverlening laat onverlet de verplichting van opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag, wettelijke rente en eventuele verdere kosten. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

4. De eigendom van zaken en vermogensrechten blijft bij STICHTING MBO ACADEMIE rusten en gaat eerst, voor zover schriftelijk overeengekomen, over aan opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van het door STICHTING MBO ACADEMIE geleverde, waaronder begrepen eerder geleverde diensten, zaken en vermogensrechten, aan STICHTING MBO ACADEMIE volledig heeft voldaan.

5. Indien opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum niet schriftelijk bij STICHTING MBO ACADEMIE heeft gereclameerd over de inhoud van de factuur, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de inhoud van de factuur en komt opdrachtgever geen recht op reclamatie meer toe.

6. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte van de factuur alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

7. Alle kosten verbonden aan het treffen van maatregelen tot incasso van het openstaande bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,–.

8. Indien opdrachtgever met de betaling van een factuur in verzuim is, dan zijn alle overige facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.

9. Voor het geval naar het oordeel van STICHTING MBO ACADEMIE de financiële positie van opdrachtgever risico’s met zich meebrengt, is STICHTING MBO ACADEMIE gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of nadere zekerheid te verlangen voor betaling, bij gebreke waarvan STICHTING MBO ACADEMIE de uitvoering van alle met opdrachtgever bestaande overeenkomsten mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 12 Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

1. Een tekortkoming kan STICHTING MBO ACADEMIE of opdrachtgever niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar/zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar/zijn rekening komt. STICHTING MBO ACADEMIE noch opdrachtgever zijn aansprakelijk voor niet-, niet-gehele of niet-tijdige nakoming van verplichtingen ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming.

2. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt door partijen in ieder geval verstaan: ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, ernstige brand met verloren gaan van bedrijfsgegevens, epidemie, ziekte van de degene(n) die de overeenkomst persoonlijk dient (dienen) uit voeren, ziekte van werknemers die niet of niet binnen een redelijke termijn zijn te vervangen op grond van hun specifieke deskundigheid, niet of niet-tijdige levering van goederen en diensten door derden, werkstakingen, blokkades, oproer, terreur, oorlog, oorlogsgevaar en (natuur)rampen.

3. Tussen STICHTING MBO ACADEMIE en opdrachtgever zal in gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming getracht worden in overleg, conform artikel 8 lid 4, tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit deze niet-toerekenbare tekortkoming. Uitgangspunt bij dit overleg is, dat STICHTING MBO ACADEMIE de overeenkomst of de overeengekomen termijnen zal verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming.

4. Indien de overeenkomst blijvend of niet in een voor opdrachtgever of STICHTING MBO ACADEMIE acceptabele termijn niet kan worden nagekomen door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval hebben partijen geen recht op kosten- en/of schadevergoeding.

5. Indien de overeenkomst in geval van een niet-toereken¬bare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door op¬drachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge¬ko¬men vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

 

Artikel 13 Geheimhouding 

1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en van het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. STICHTING MBO ACADEMIE zal alle informatie betreffende de onderneming van opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voorzover dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst, STICHTING MBO ACADEMIE daartoe ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht is of toestemming heeft verkregen.

2. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers en alle andere door hen voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zich aan de geheimhoudingplicht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel zullen houden.

 

Artikel 14 Eigendomsrechten                                  

1. Alle industriële en intellectuele (eigendoms)rechten op de aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde offertes, voorschriften, schetsontwerpen, presentatiemodellen, (originele) beelddragers (zoals video en audio), programmatuur, adviezen, rapportages dan wel andere geleverde zaken en/of vermogensrechten (hierna gezamenlijk te noemen:”goederen”) berusten uitsluitend bij STICHTING MBO ACADEMIE of haar licentiegevers, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Opdrachtgever heeft slechts een recht van gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde en bedoelde goederen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en is niet bevoegd om deze goederen anderszins te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te wijzigen, te exploiteren of anderszins aan derden ter beschikking te (laten) stellen. Opdrachtgever is niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken-, handelsnamen- of andere rechten van intellectuele eigendom op goederen als bedoeld in dit artikel te verwijderen of te wijzigen.

3. Door het verstrekken van een overeenkomst tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van goederen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten (bijvoorbeeld auteursrecht), verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van (een) derde(n) en vrijwaart STICHTING MBO ACADEMIE in en buiten rechte voor alle directe en indirecte (recht)gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of de reproductie voortvloeiende.

4. Opdrachtgever blijft eigenaar van de goederen die hij ter inzage en/of ter beschikking stelt aan STICHTING MBO ACADEMIE.

5. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 15 Opzegging, ontbinding en schadevergoeding

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of STICHTING MBO ACADEMIE met opzegging schriftelijk heeft ingestemd.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is STICHTING MBO ACADEMIE of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:

a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is alsnog aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar door middel van een schriftelijke ingebrekestelling voor nakoming gestelde termijn;

b. de wederpartij in financiële problemen verkeert, haar surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op stillegging, beëindiging of staking van de onderneming;

c. opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is STICHTING MBO ACADEMIE, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:

a. STICHTING MBO ACADEMIE dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk acht;

b. opdrachtgever de in artikel 11.9 verlangde zekerheden niet binnen de door STICHTING MBO ACADEMIE gestelde termijn kan verstrekken;

c. voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van STICHTING MBO ACADEMIE kan worden verlangd.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

1. STICHTING MBO ACADEMIE aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit de bepalingen van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden blijkt.

2. STICHTING MBO ACADEMIE is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

3. STICHTING MBO ACADEMIE is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, waaronder begrepen winstderving en/of stagnatieschade.

4. Indien er – met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel – voor STICHTING MBO ACADEMIE op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het totaalbedrag dat opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan STICHTING MBO ACADEMIE heeft voldaan c.q. dient te voldoen, met een maximum van € 5.000,–.

5. Alle in dit artikel en eventueel aanvullend in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die STICHTING MBO ACADEMIE bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.

6. Opdrachtgever vrijwaart STICHTING MBO ACADEMIE voor aanspraken en aansprakelijkheidstellingen van derden. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, is STICHTING MBO ACADEMIE bij het maken van inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijk, indien opdrachtgever kan bewijzen STICHTING MBO ACADEMIE op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten te hebben gewezen.

7. Indien opdrachtgever de aan enig werk of dienst verbonden risico’s door verzekering aan derden over-draagt, is opdrachtgever gehouden STICHTING MBO ACADEMIE te vrijwa¬ren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waar¬van elke aanspraak jegens STICHTING MBO ACADEMIE vervalt.

8. Elke rechtsvordering tot vergoeding van schade jegens STICHTING MBO ACADEMIE verjaart door het verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop opdrachtgever met de schade bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, en in ieder geval door verloop van twee jaren na de eerste gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 17 Niet voorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden noch de overeenkomst voorziet zullen partijen in gezamenlijk overleg een beslissing nemen.

 

Artikel 18 Rechtskeuze en geschillenregeling

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door STICHTING MBO ACADEMIE uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van STICHTING MBO ACADEMIE, alwaar partijen voor de toepasselijkheid van dit artikel domicilie zullen kiezen.