LEERGANG: TEAMS BLINKEN UIT IN KWALITEITronde tafel

Laat uw team(s) uitblinken!

Teams bepalen de kwaliteit van het onderwijsproces. Maar hoe zorgen onderwijsteams er nu voor dat de kwaliteit van de opleidingen goed geborgd is en steeds beter wordt? In deze leergang leert u hoe u uw team kunt laten uitblinken. Stijg samen met ons uit boven het werk van alledag en kies dankzij dit vernieuwende perspectief de juiste koers op weg naar meer kwaliteit.

In deze leergang draait het niet alleen om het krijgen van nieuwe inzichten. Dankzij praktische handvatten kunt u direct vorm en inhoud geven aan een effectieve manier van werken aan kwaliteit op de werkvloer. We nemen u mee voor een frisse blik van bovenaf. Maar u werkt ook met twee voeten stevig op de grond aan het verbeteren van de kwaliteit. In de leergang gaan we zowel in op de ontwikkelings­gerichte kant als op zinvol verantwoorden. Uiteraard komt ook de PDCA-cyclus aan de orde als hulpmiddel om beide kanten handen en voeten te geven.

Systematische aanpak

Opleidingsteams die succesvol met kwaliteit aan de slag gaan, blijken dit systematisch aan te pakken. De zorg voor kwaliteit en de borging ervan is voor hen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks werk. Om dit te bereiken, is een antwoord nodig op de volgende vragen, die ook in de leergang aan bod komen:

  • Wat is kwaliteit voor een team?
  • Welke kwaliteit vragen leerlingen, bedrijven en andere partners van de onderwijsinstelling?
  • Hoe worden kwaliteitsdoelen van de instelling gekoppeld aan de doelen van teams?
  • Hoe benut een team de ruimte binnen gestandaardiseerde bedrijfsprocessen?
  • Hoe wordt kwaliteit concreet op de werkvloer vorm gegeven?
  • En last but not least: hoe borgen en verantwoorden teams en de instelling kwaliteit op duurzame en zinvolle wijze?

Welke resultaten kunt u verwachten?

  • U krijgt inzicht in het functioneren van onderwijsteams in relatie tot invulling geven aan kwaliteit, werken aan kwaliteit, de belangrijkste kenmerken van een team en verschillende ontwikkelstadia van een team.
  • U hebt het repertoire om het werken aan kwaliteit in teams te stimuleren uitgebreid en ook uw eigen rol met betrekking tot begeleiding daarbij: u werkt aan uw persoonlijke leerdoelen.
  • U kunt het werken aan kwaliteit van teams op een zinvolle wijze verbinden aan het afleggen van interne en externe verantwoording.
  • U werkt aan een plan van aanpak waarin staat beschreven hoe het kwaliteitsvraagstuk van het team opgepakt wordt. Deze opdracht loopt gedurende de gehele leergang door.
Een opleidingsmanager, die met twee collega’s aan de leergang deelnam, vertelt enthousiast over de opbrengsten: “Ik kreeg veel praktische tools aangereikt om met mijn team in gesprek te gaan over kwaliteit. Ook vond ik het sterk dat we niet alleen met elkaar, maar vooral ook met deelnemers van andere scholen de tijd kregen om kennis uit te wisselen over kwaliteitszorg.”

Opzet van de leergang

De leergang bestaat uit een startbijeenkomst van één dagdeel en vier vervolgdagen. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst maakt u opdrachten en neemt u literatuur door ter voorbereiding op de dag.

De startbijeenkomst

U maakt kennis met elkaar en krijgt een goed zicht op wat er aan de orde komt in de leergang.

Vervolgens maakt u een start met het formuleren van het kwaliteitsvraagstuk waar het team mee aan de slag gaat en daaraan gekoppeld uw eigen persoonlijke leerdoelen.

Dag 1

Op dag 1 staat het werken aan kwaliteit vanuit het onderwijsproces in een team centraal.

Dag 2

Dag 2 gaat over intern en extern verantwoorden en hoe je dat als team aanpakt, gelet op kaders vanuit de organisatie.

Tussentijds

Tussen dag 2 en dag 3 neemt u een kijkje in de keuken bij een andere deelnemer. Door een bezoek aan elkaars team of instelling leert u veel. U ziet niet alleen hoe iemand anders het doet, maar ontvangt ook feedback van de ander. We bieden vooraf handreikingen hiervoor aan in de training.

Dag 3

Op dag 3 maken we met elkaar de verbinding tussen het teamperspectief en het organisatie­perspectief ten aanzien van kwaliteit.

Dag 1, 2 en 3 zijn praktisch en actief ingericht. Een kwaliteitszorgadviseur, die deelnam aan de leergang, over de invulling van de leergang: “Niet alleen de nodige literatuur, maar vooral ook wisselende sprekers zorgden voor de nodige inspiratie en verdieping. De interessante sprekers kwamen zowel uit het onderwijs als daarbuiten. Ze sloten goed aan op het thema van de dag.”

Dag 4

Op dag 4 staat de afronding van het plan van aanpak voor het kwaliteitsvraagstuk van het team centraal: hoe gaan de teams continu werken aan het verbeteren van de kwaliteit en leggen ze daar verantwoording over af? We sluiten af door elkaars plan van aanpak positief kritisch door te nemen en verbetersuggesties te geven. Twee externe referenten vanuit de Inspectie en een onderwijs­instelling leveren hieraan een bijdrage.

Studiebelasting

27 contacturen en 15 uur zelfstudie.

Na afloop

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen.

Doelgroep

Leidinggevenden van onderwijs- en opleidingsteams, stafmedewerkers en andere betrokkenen bij kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering binnen een mbo-instelling.

Eerstvolgende startbijeenkomst:

Voor het actuele aanbod kunt u onze agenda bekijken op www.mboacademie.nl.

Locatie

Trainingslocatie MBO Academie aan het Horaplantsoen 20 te Ede.

Kosten

De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 2.250,- inclusief BTW.

Teamarrangementen

De leergang Teams blinken uit in kwaliteit is bij uitstek een traject om uit te voeren binnen een onderwijsinstelling zelf. Denk aan een traject voor een cluster van onderwijsteams: teamleiders, teamleden en een kwaliteitszorgadviseur. Of voor een mbo-college: college-directeur, teamleiders, aantal teamleden en kwaliteitszorgadviseurs. Op de laatste dag kan het team de uitgewerkte plannen voorleggen en bespreken met het college van bestuur. Zo kan de verbinding tussen het werken aan kwaliteit op teamniveau en het werken aan kwaliteit op instellingsniveau verder versterkt worden. Voor deze trainingen gelden aangepaste, aantrekkelijke voorwaarden en tarieven. Neem hiervoor contact op met Merel Hendriks via 0318-648560.