mensen 6Waarom peer to peer op je opleiding?

 • Als teamleider, coördinator of directeur werk je geconcentreerd met je teams aan de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur. Je realiseert je dat deze vernieuwing niet met een laag profiel kan worden ingevoerd. Je vindt dit tegelijk ook een mooie aanleiding om de kwaliteit van het onderwijs op je opleiding tegen het licht te houden en de antwoorden op de  hoe vraag van nieuwe impulsen te voorzien
 • Ieder jaar doe je de exercitie om het instellingsplan te evalueren en bij te stellen waar dat nodig is. Is onze visie en ons beleid aan bijstelling toe?
 • Je bent op zoek naar een methode om de studenten een prominentere rol in het onderwijs van je instelling te geven. In welke mate dragen zij nu al bij en maken ze echt deel uit van de lerende organisatie?
 • Je zoekt naar een methode waarmee studenten meer zelf stuur kunnen geven aan hun eigen opleiding en grotere verantwoordelijkheid kunnen dragen
 • Je wilt je met collega’s van je eigen of die van andere opleidingen oriënteren op de methodiek van peer to peer en de mogelijkheden onderzoeken van invoering ervan op je instelling

Dit is nog maar een kleine greep uit de talloze antwoordmogelijkheden op deze vraag. Welk antwoord ook voor jou geldt: de invoering van peer tot peer maakt zeker het verschil.

Wat is Peer to Peer precies?

 • Peer to peer is een methodiek waarbij ouderejaars studenten systematisch jongerejaar begeleiden en coachen op cognitief en sociaal emotioneel gebied
 • De onderlinge coaching en begeleiding levert winst op voor alle partijen: betere prestaties, meer binding met de opleiding, minder uitval, meer aanzien
 • Van peer to peer gaat een positieve beïnvloeding uit op het leef- en leerklimaat van je instelling

Hoe steekt het programma in elkaar?

Tijdens de eerste bijeenkomst maak je kennis met elkaar en het onderwerp. Je verkent samen de inhoud van de cursus over studentenbetrokkenheid bij het onderwijsleerproces in een lerende organisatie. Wat zijn de investeringen vooraf en achteraf en wat brengt het hele proces collectief en individueel op. Na dag 1 besluit je door te gaan met dag 2 van het programma. Die dag gaan we  dieper in op achtergronden en effecten en de organisatie van peer tot peer op je opleiding. Een tweede belangstellende van je opleiding of instituut mag aansluiten. En dan is er daarna de optie van de Maatwerkleergang Peer to Peer, waarmee je meteen in de praktijk aan de slag gaat met de invoering van peer tot peer bij je instelling.

Dag 1 Peer to peer Introductie 13.00 – 16.30 uur

Tijdens de introductiemiddag krijgen de deelnemers meer informatie over de inhoud en werkwijze van deze meerdaagse cursus. Wat is peer to peer, wat zijn de effecten  ervan voor instituut en individu? Aan het eind van de middag is er de inventarisatie van specifieke vragen. Voor de tweede dag wordt thuiswerk van de deelnemers gevraagd.

Beslismoment 1: je besluit door te gaan met dag 2. Je kunt voor die tweede dag een collega vragen om mee te gaan.

Dag 2 Visieontwikkeling studentenbetrokkenheid, deel 1 Peer to Peer Train de trainer

 1. Je school als lerende organisatie. Waaraan moet je denken als je het daarover hebt? Over welke vormen van leren heb je het dan en welke partijen zijn daarbij betrokken?
 2. Aan de hand van het meegebrachte instellingsplan van de eigen instelling bekijk je in hoeverre de betrokkenheid van studenten strookt met de visie en waar die terug te vinden is in het beleid. Hoe verwoord je studentenbetrokkenheid in de beleidsstukken van je instelling en opleiding. Welke vormen kun je daaraan geven? Hoe ver ben je nu en waar wil je op termijn naartoe?
 3. De theorieën achter peer to peer. Aan de hand van een syllabus loop je langs allerlei onderwijsvisies waarin samenwerkend leren wordt genoemd. Zo komen we educatieve grootmeesters tegen als Marzano, Fullan, Hattie en Biesta, allemaal met hun eigen invalshoek bij peer betrokkenheid.
 4. Verandermanagement: welke stappen moet je zetten om een zorgvuldige implementatieproces te realiseren bij de invoering van bijv. Peer to peer binnen de opleiding(-en) waarvoor jij verantwoordelijk bent. Welke partijen ga je daar bij betrekken?
 5. De succesfactoren. De do’s en dont’s van peer to peer
 6. De vragenlijst: is mijn opleiding of mijn instituut klaar voor het peer to peer concept?
 7. Hoe peer to peer kan bijdragen aan de sociale veiligheid binnen de opleiding. Enkele oefeningen uit de praktijk.
 8. De Maatwerkleergang Peer to peer: wat houdt die in en hoe organiseren we dat? Hoe is die afgestemd op mijn opleiding? Wat houdt de vervolgopleiding docent/coach Peer to peer precies in?

Beslismoment 2. Je besluit door te gaan met het volledige traject van peer to peer. Het vervolg kan eventueel op je eigen instituut plaatsvinden of in combinatie met een of meer andere instituten.

Aan het eind van deze tweedaagse beschik je over:

 • Een bijgesteld document of instellingsplan met daarin de visie opgenomen hoe je om wilt gaan met studentenverantwoordelijkheid binnen je opleiding(-en)
 • Kennis over de onderliggende theorieën over betrokkenheid van peers bij het onderwijsleerproces
 • Een zorgvuldige invoeringsstrategie om studenten meer betrokken te maken bij hun opleiding en ze meer eigenaarschap over hun leerproces te laten ervaren
 • Een certificaat van deelname

Voor wie is deze leergang?

Leidinggevenden van onderwijs- en opleidingsteams, stafmedewerkers en andere betrokkenen bij de onderwijsontwikkeling binnen een mbo-instelling.

Wie zijn je docenten?

Melek Usta, directeur van Peer Support & Dirk J. van der Spoel, strategisch adviseur Peer Support

Wat kost het?

De kosten voor de twee bijeenkomsten bedragen  € 375,00. Wanneer je besluit te stoppen na de introductiebijeenkomst wordt € 50,00 exclusief BTW in rekening gebracht. Een collega die aansluit op de tweede bijeenkomst betaald € 200,00. Voor het eventuele vervolg van een Maatwerkleergang Peer to Peer worden aparte prijsafspraken gemaakt.

Kijk voor actuele uitvoeringsdata in onze agenda