Algemene Voorwaarden – MBO Events BV

De Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1 januari 2018 van toepassing op alle overeenkomsten die met MBO EVENTS BV, zijn of worden afgesloten.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. MBO EVENTS BV:, statutair gevestigd te Ochten.
 2. opdrachtgever: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon waarvoor MBO EVENTS BV bepaalde overeengekomen diensten verricht.
 3. partijen: opdrachtgever en MBO EVENTS BV.
 4. overeenkomst (van opdracht): de tussen opdrachtgever en MBO EVENTS BV schriftelijk overeengekomen overeenkomst op basis waarvan MBO EVENTS BV zich jegens opdrachtgever verbindt, ander dan op grond van een arbeidsovereenkomst, de overeengekomen diensten onder toepassing van de Algemene Voorwaarden uit te voeren.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes (waaronder begrepen aanbiedingen), (opdracht)bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting/verlenging van overeenkomsten tussen MBO EVENTS BV enerzijds en opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Offertes, (opdracht)bevestigingen en overeenkomsten vormen tezamen met de Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk geheel.
 2. Acceptatie van een offerte, (opdracht)bevestiging of het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard, kennis heeft genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht indien dit door een bevoegde vertegenwoordiger van MBO EVENTS BV schriftelijk is bevestigd.
 4. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 5. Wanneer door MBO EVENTS BV gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van MBO EVENTS BV op directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien MBO EVENTS BV één of meer aan haar toekomende rechten uit deze Algemene Voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.
 6. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of bepalingen opgenomen in enig tussen partijen bestaande overeenkomst in strijd mochten zijn met enig wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijk toepasselijk rechterlijk voorschrift nietig worden verklaard of vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. MBO EVENTS BV zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 3 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. MBO EVENTS BV is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Wijzigingen worden schriftelijk aan opdrachtgever medegedeeld onder gelijktijdige toezending van een exemplaar van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking 30 dagen na de datum van verzending van de bekendmaking dan wel op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.
 2. Indien opdrachtgever niet kan instemmen met de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, kan opdrachtgever tot de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum.

 

Artikel 4 Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle offertes (waaronder begrepen aanbiedingen) geschieden vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De in een offerte opgenomen tarieven, (prijs)berekeningen en voorwaarden hebben gerekend vanaf de aanbiedingsdatum een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. Elke nieuw door MBO EVENTS BV afgegeven offerte treedt in de plaats van de vorige offerte. Offertes zijn gebaseerd op de bij MBO EVENTS BV ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende informatie, waaronder begrepen eventuele door opdrachtgever verstrekte gegevens.
 3. Een overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een door opdrachtgever verstrekte acceptatie van een offerte door MBO EVENTS BV is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door een bevoegde vertegenwoordiger van MBO EVENTS BV, dan wel op het moment dat een schriftelijke overeenkomst door partijen is ondertekend.
 4. Indien in een acceptatie van een offerte (op ondergeschikte punten) voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien MBO EVENTS BV aan opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een offerte of een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door MBO EVENTS BV zijn bevestigd.
 6. Indien na een gevraagde en uitgebrachte offerte geen overeenkomst tot stand komt, kan MBO EVENTS BV de kosten voor het uitbrengen van de offerte aan opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Na akkoord van de offerte heeft opdrachtgever 14 dagen bedenktijd om terug te komen op de tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 5 Wetswijzigingen

1.              Ingeval wetswijzigingen en/of door de overheid anderszins gewijzigde regelge­ving afwijkende en/of aanvullende verplichtingen voor MBO EVENTS BV tot gevolg hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan opdrachtgever, dan is MBO EVENTS BV gerechtigd de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden in verband hiermee te wijzigen.

 1.    MBO EVENTS BV zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de gewijzigde wettelijke verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodza­kelijke aanpassingen van de overeenkomst (zoals het wijzigen van de omvang van de dienstverlening en de tarieven) en de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6 Omvang dienstverlening

 1. De diensten die MBO EVENTS BV aan opdrachtgever zal verlenen omvatten de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden waarvoor opdrachtgever opdracht heeft gegeven en die door MBO EVENTS BV zijn geaccepteerd.
 2. Aan mondelinge afspraken kan opdrachtgever alleen rechten ontlenen wanneer deze schriftelijk door MBO EVENTS BV zijn bevestigd.

 

Artikel 7 Wijziging dienstverlening

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Door opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog gewenste wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MBO EVENTS BV ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen looptijd van de overeenkomst of overeengekomen levertijd(en) door MBO EVENTS BV worden overschreden. In dat geval is het bepaalde in artikel 9 lid 2 overeenkomstig van toepassing.

 

Artikel 8 Uitvoering dienstverlening

 1. MBO EVENTS BV zal zich inspannen de overeengekomen diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan MBO EVENTS BV opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie wordt gegeven met betrekking tot het resultaat van de door MBO EVENTS BV te leveren diensten. De uitvoering van de diensten geschiedt ten kantore van MBO EVENTS BV. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op het kantoor van opdrachtgever, indien en voorzover schriftelijk is overeengekomen.
 2. Voor een goede en tijdige uitvoering van de overeengekomen diensten door MBO EVENTS BV zorgt opdrachtgever er voor dat:
 3. MBO EVENTS BV tijdig en volledig wordt geïnformeerd over alle voor de uitvoering van de dienstverlening van belang zijnde informatie, documenten en gegevens;
 4. inzage wordt verleend in alle relevante documen­ten en gegevens;
 5. tijdig alle gegevens en inlichtin­gen worden ver­schaft die MBO EVENTS BV noodzakelijk of nuttig acht;
 6. op eerste verzoek van MBO EVENTS BV de gevraagde medewerking wordt verleend;
 7. de benodigde kantoorfaci­liteiten beschikbaar worden gesteld indien de dienstverlening door MBO EVENTS BV ten kantore van opdrachtgever wordt uitgevoerd.
 8. MBO EVENTS BV heeft het recht de overeengekomen diensten door derden te laten uitvoeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MBO EVENTS BV blijft eindverantwoordelijk voor de wijze van uitvoering van de overeenkomst, tenzij opdrachtgever de contractspartij van de ingeschakelde derde partij is of als zodanig kan worden beschouwd.
 9. Indien door één van partijen wordt gewenst treden partijen in overleg over de uitvoering van de overeenkomst.
 10. Ingeval een van partijen niet aan haar verplichtingen kan voldoen of redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, is deze partij gehouden de andere partij daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
 11. Opdrachtgever kan op een tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van MBO EVENTS BV geen beroep meer doen, indien opdrachtgever niet binnen een bekwame tijd nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij MBO EVENTS BV terzake heeft geprotesteerd. In ieder geval vervalt ter zake elk vorderingsrecht na afloop van een jaar nadat opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

 

Artikel 9 Duur overeenkomst, termijnen en annulering

 1. De duur van de tussen partijen te sluiten overeenkomst zal door partijen in de overeenkomst worden opgenomen.
 2. Indien in de overeenkomst leveringstermijnen zijn overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, dan zijn deze termijnen nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn dient opdrachtgever MBO EVENTS BV schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan MBO EVENTS BV alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Indien MBO EVENTS BV zulks wenst is opdrachtgever verplicht de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde materialen voor zijn rekening te nemen tegen de door MBO EVENTS BV in de offerte opgenomen prijzen. Daarnaast is opdrachtgever gehouden alle overige uit de annulering van de overeenkomst voortvloeiende schade en kosten aan MBO EVENTS BV te vergoeden, waaronder begrepen de gederfde winst en interessen.

 

Artikel 10 Tarieven en kosten

 1. Voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle in rekening te brengen bedragen exclusief omzetbelasting.
 2. Opdrachtgever kan de kosten van derden, welke door MBO EVENTS BV worden gemaakt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks aan de betreffende derden voldoen. Verloopt betaling via MBO EVENTS BV dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen van opdrachtgever dan wel na ontvangst van facturen van derden deze direct door te belasten aan opdrachtgever. MBO EVENTS BV is tevens gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. MBO EVENTS BV zal kortingen op tarieven van derden doorgeven aan opdrachtgever.
 3. MBO EVENTS BV heeft het recht jaarlijks per 1 januari de in de overeenkomst opgenomen tarieven te verhogen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie voor de totale bevolking, zoals gepubliceerd door het CBS, met een minimum van 2%, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MBO EVENTS BV behoudt zich het recht voor de tarieven, anders dan met de hiervoor genoemde jaarlijkse indexering, per 1 januari van een kalenderjaar te wijzigen.
 4. MBO EVENTS BV heeft het recht een kostenstijging als gevolg van gewijzigde en/of nieuwe wettelijke ver­plichtingen en/of over­heidsvoorschriften zoals omschreven in artikel 5 door te berekenen aan opdrachtgever per de datum van inwerkingtreding van de wetswijzigingen en/of nieuwe wetgeving.
 5. Voor rekening van opdrachtgever zijn alle kosten die wor­den veroorzaakt door onjuiste, onvoldoende, onvolledige of niet tijdige verstrekking van informa­tie en/of verlening van medewerking door opdrachtgever aan MBO EVENTS BV.
 6. Indien door omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van MBO EVENTS BV geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitge­voerd, is opdrachtgever toch de daaraan ver­bonden kosten aan MBO EVENTS BV verschuldigd, behou­dens in het geval opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming zoals omschre­ven in artikel 12.
 7. MBO EVENTS BV verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien de overeenkomst niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt uitgevoerd.

 

Artikel 11 Facturering, betaling en incassokosten

 1. Het door opdrachtgever verschuldigde honorarium en de overige kosten worden maandelijks aan opdrachtgever gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of het bepaalde in artikel 10 lid 4 van toepassing is. Bij overeenkomsten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Alle betalingen door opdrachtgever dienen zonder enig beroep op verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van MBO EVENTS BV tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken voor alle met opdrachtgever bestaande overeenkomsten opgeschort, terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd. Opschorting van de dienstverlening laat onverlet de verplichting van opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde be­drag, wettelijke rente en eventuele verdere kosten. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. De eigendom van zaken en vermogensrechten blijft bij MBO EVENTS BV rusten en gaat eerst, voor zover schriftelijk overeengekomen, over aan opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, rente, kosten en schadevergoedingen ter zake van het door MBO EVENTS BV geleverde, waaronder begrepen eerder geleverde diensten, zaken en vermogensrechten, aan MBO EVENTS BV volledig heeft voldaan.
 5. Indien opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum niet schriftelijk bij MBO EVENTS BV heeft gereclameerd over de inhoud van de factuur, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de inhoud van de factuur en komt opdrachtgever geen recht op reclamatie meer toe.
 6. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist is opdrachtgever niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte. Indien en voor­zo­ver het betwiste gedeelte van de factuur alsnog verschul­digd blijkt, geldt daarvoor de oorspronke­lijke factuurda­tum.
 7. Alle kosten verbonden aan het treffen van maatregelen tot incasso van het openstaande bedrag, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,–.
 8. Indien opdrachtgever met de betaling van een factuur in verzuim is, dan zijn alle overige facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.
 9. Voor het geval naar het oordeel van MBO EVENTS BV de financiële positie van opdrachtgever risico’s met zich meebrengt, is MBO EVENTS BV gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of nadere zekerheid te verlangen voor betaling, bij gebreke waarvan MBO EVENTS BV de uitvoering van alle met opdrachtgever bestaande overeenkomsten mag opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 12 Niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

 1. Een tekortkoming kan MBO EVENTS BV of opdrachtgever niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar/zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar/zijn rekening komt. MBO EVENTS BV noch opdrachtgever zijn aansprakelijk voor niet-, niet-gehele of niet-tijdige nakoming van verplichtingen ten gevol­ge van een niet-toerekenbare tekortkoming.
 2. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt door partijen in ieder geval ver­staan: ernstige bedrijfsstoringen die de normale bedrijfsvoering in grote mate belemmeren, ernsti­ge brand met verloren gaan van bedrijfsgegevens, epide­mie, ziekte van de degene(n) die de overeenkomst persoonlijk dient (dienen) uit voeren, ziekte van werknemers die niet of niet binnen een redelijke termijn zijn te vervangen op grond van hun specifieke deskundigheid, niet of niet-tijdige levering van goederen en dien­sten door derden, werkstakingen, blokkades, oproer, terreur, oorlog, oorlogs­gevaar en (natuur)rampen.
 3. Tussen MBO EVENTS BV en opdrachtgever zal in gevallen van een niet-toerekenbare tekortkomin­g getracht worden in over­leg, conform artikel 8 lid 4, tot overeen­stemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voort­gekomen uit deze niet-toerekenbare tekortkoming. Uitgangs­punt bij dit overleg is, dat MBO EVENTS BV de overeenkomst of de over­eengeko­men termijnen zal verlengen met de duur van de niet-toerekenbare tekortkoming.
 4. Indien de overeenkomst blijvend of niet in een voor op­drachtgever of MBO EVENTS BV acceptabele termijn niet kan worden nageko­men door de niet-toerekenbare tekortkoming, dan hebben beide partijen het recht om de overeen­komst te beëindigen. In dat geval hebben partijen geen recht op kosten- en/of schadevergoeding.
 5. Indien de overeenkomst in geval van een niet-toereken­bare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door op­drachtgever een zodanig gedeelte van de overeenge­ko­men vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

 

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en van het uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen. MBO EVENTS BV zal alle informatie betreffende de onderneming van opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van de overeenkomst, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken, behoudens voorzover dit vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst, MBO EVENTS BV daartoe ingevolge een wettelijk voorschrift verplicht is of toestemming heeft verkregen.
 2. Partijen staan ervoor in dat hun werknemers en alle andere door hen voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen zich aan de geheimhoudingplicht zoals beschreven in lid 1 van dit artikel zullen houden.

 

Artikel 14 Eigendomsrechten                                   

 1. Alle industriële en intellectuele (eigendoms)rechten op de aan opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde offertes, voorschriften, schetsontwerpen, presentatiemodellen, (originele) beelddragers (zoals video en audio), programmatuur, adviezen, rapportages dan wel andere geleverde zaken en/of vermogensrechten (hierna gezamenlijk te noemen:”goederen”) berusten uitsluitend bij MBO EVENTS BV of haar licentiegevers, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever heeft slechts een recht van gebruik van de in lid 1 van dit artikel genoemde en bedoelde goederen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en is niet bevoegd om deze goederen anderszins te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te wijzigen, te exploiteren of anderszins aan derden ter beschikking te (laten) stellen. Opdrachtgever is niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken-, handelsnamen- of andere rechten van intellectuele eigendom op goederen als bedoeld in dit artikel te verwijderen of te wijzigen.
 3. Door het verstrekken van een overeenkomst tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van goederen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten (bijvoorbeeld auteursrecht), verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van (een) derde(n) en vrijwaart MBO EVENTS BV in en buiten rechte voor alle directe en indirecte (recht)gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of de reproductie voortvloeiende.
 4. Opdrachtgever blijft eigenaar van de goederen die hij ter inzage en/of ter beschikking stelt aan MBO EVENTS BV.
 5. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen wordt de schade, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 15 Opzegging, ontbinding en schadevergoeding

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan de overeenkomst (tussentijds) op te zeggen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of MBO EVENTS BV met opzegging schriftelijk heeft ingestemd.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is MBO EVENTS BV of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
 3. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is alsnog aan haar

verplichtingen te voldoen binnen een aan haar door middel van een schriftelijke ingebrekestelling voor nakoming gestelde termijn;

 1. de wederpartij in financiële problemen verkeert, haar surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op stillegging, beëindiging of staking van de onderneming;
 2.         opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren, of valt onder de Wet schuldsanering van natuurlijke personen.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel is MBO EVENTS BV, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst of het niet-uitgevoerde gedeelte ervan zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:
 4. MBO EVENTS BV dit ingevolge wettelijke regelingen noodzakelijk acht;
 5. opdrachtgever de in artikel 11.9 verlangde zekerheden niet binnen de door MBO EVENTS BV gestelde termijn kan verstrekken;
 6. voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs niet van MBO EVENTS BV kan worden verlangd.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. MBO EVENTS BV aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit de bepalingen van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden blijkt.

 

 1. MBO EVENTS BV is niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 2. MBO EVENTS BV is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade, waaronder begrepen winstderving en/of stagnatieschade.
 3. Indien er – met inachtneming van het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel – voor MBO EVENTS BV op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het totaalbedrag dat opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst aan MBO EVENTS BV heeft voldaan c.q. dient te voldoen, met een maximum van € 5.000,–.
 4. Alle in dit artikel en eventueel aanvullend in de overeenkomst opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van al degenen die MBO EVENTS BV bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt.
 5. Opdrachtgever vrijwaart MBO EVENTS BV voor aanspraken en aansprakelijkheidstellingen van derden. In afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, is MBO EVENTS BV bij het maken van inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijk, indien opdrachtgever kan bewijzen MBO EVENTS BV op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten te hebben gewezen.
 6. Indien opdrachtgever de aan enig werk of dienst verbonden risico’s door verzekering aan derden over­draagt, is opdrachtgever gehouden MBO EVENTS BV te vrijwa­ren voor verhaal door deze derden, bij gebreke waar­van elke aanspraak jegens MBO EVENTS BV vervalt.
 7. Elke rechtsvordering tot vergoeding van schade jegens MBO EVENTS BV verjaart door het verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop opdrachtgever met de schade bekend is geworden, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, en in ieder geval door verloop van twee jaren na de eerste gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 17 Niet voorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze voorwaarden noch de overeenkomst voorziet zullen partijen in gezamenlijk overleg een beslissing nemen.

 

Artikel 18 Rechtskeuze en geschillenregeling

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door MBO EVENTS BV uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van MBO EVENTS BV, alwaar partijen voor de toepasselijkheid van dit artikel domicilie zullen kiezen.