Niet tevreden? Zo kunt u ons informeren over uw klacht of opmerking.

U mag van onze organisatie verwachten dat wij alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch kan het zijn dat u over onderdelen van onze dienstverlening niet geheel tevreden bent. Wanneer stichting MBO Academie niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, verzoeken wij u dit bij ons te melden. Alleen op die manier zijn wij als organisatie in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Mocht u van mening zijn dat u schade heeft geleden, dan zullen we uw klacht zorgvuldig onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uw klacht terecht is, dan zullen we er vanzelfsprekend alles aan doen om dit voor u op te lossen.

Hoe gaat het in z’n werk…?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk, per post of per e-mail, bij stichting MBO Academie t.a.v. de heer R. Weststrate kenbaar maken. Hij zal uw klacht schriftelijk vastleggen en aan u bevestigen.

Algemene punten van kritiek worden gemeld aan de betrokken medewerker(s). Indien er sprake is van structureel dezelfde punten van kritiek, zullen wij maatregelen nemen om verbetering aan te brengen.

  • Overige klachten.
    Dit betreft klachten waarbij nader onderzoek vereist is.

U krijgt van stichting MBO Academie binnen vijf dagen na de ontvangst van uw klacht een schriftelijke bevestiging van uw klacht en tevens bericht wie uw klacht behandelt. Daarbij zal aangegeven worden of en zo ja welke – aanvullende – informatie  wij nog van u nodig hebben.

Uw klacht wordt binnen 15 werkdagen afgehandeld. Indien er voor de afhandeling van de klacht een langere periode nodig is om onderzoek te doen, wordt u binnen de vastgestelde termijn hiervan in kennis gesteld. Wij zullen dit uitstel met redenen omkleden en u een indicatie geven van de termijn die wij menen nodig te hebben voor de afhandeling van uw klacht.

Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn een of meer keren persoonlijk overleg te voeren, nadere informatie in te winnen enzovoorts. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

Geen overeenstemming?

Indien niet tot overeenstemming kan worden gekomen met over de oplossing van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst schriftelijk voorleggen aan:

  • Onze externe klachtencommissie. U kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudslijn MBO (info@ombudslijnmbo.nl). De Ombudslijn MBO zal de standpunten van u en stichting MBO Academie toetsen en daarbij zowel u als stichting MBO Academie een advies geven. De externe klachtencommissie geeft uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst  van de klacht een reactie. De uitspraak van de Ombudslijn MBO is voor ons bindend.
  • Indien ook de oplossing daarvan u niet tevreden stelt, bestaat de mogelijkheid dat u uw geschil voorlegt aan een daartoe bevoegde rechter.

Uiteraard zullen wij uw klacht vertrouwelijk behandelen. Wij hanteren een bewaartermijn van uw klacht van 3 jaar.