Training Examencommissie & Examentaken

Hoe begeleiden we een examencommissie naar een beter functionerend geheel? Doel van de training is onder meer om taak- en rolopvattingen bespreekbaar te maken en deze direct te vertalen naar concrete werkafspraken. Als uitgangspunt van de training maken wij gebruik de examentaken zoals deze beschreven zijn door het Servicepunt Examineren. Deze notitie onderkent de volgende examentaken voor het mbo:

 1. Taak en rol van de examencommissie;
 2. Managen examinering;
 3. Construeren van examens;
 4. Vaststellen van de examens;
 5. Afnemen en beoordelen.

 

Om als examencommissie goed te kunnen functioneren is het belangrijk om het onderscheid tussen uitvoering en kwaliteitsborging van examinering duidelijk voor ogen te hebben. Hierdoor ontstaat binnen de examencommissie een gemeenschappelijk referentiekader, dat leidt tot een eenduidige wijze van handelen. Door met elkaar het gesprek aan te gaan kunnen praktische zaken helder gemaakt worden.

 

Doel van de (in-company) training
Het beoogde doel van de training is de kennis over rol- en taakopvatting binnen de examencommissie te vergroten en heldere kaders te bieden voor de uitvoering van hun rol.

 

Activiteit
Om dit doel te realiseren organiseert MBO Academie een viertal trainingen van een dagdeel. Onderwerpen die aan bod dienen te komen zijn:

 1. Afbakenen en vaststellen van de taken van een examencommissie;
 2. Van papier naar operatie;
 3. Van operatie naar in controle;
 4. Kwaliteitsborging.

 

Een mogelijke opzet van de training kent 4 bijeenkomsten van een dagdeel met als thema’s:

 1. Verkenning van de huidige kaders (wetsvoorstel aanscherping eisen examencommissie/examentaken/inspectie) de interpretatie en analyse;
 2. Vertaling naar de praktijk: invulling rollen en taken van de examencommissie;
 3. Implementatie: wat betekent deze doorvertaling naar processen en procedures; afstemming met de examenorganisatie als geheel, andere kwaliteitsgebieden (Procesarchitectuur) en interne communicatiestromen;
 4. Borging: inrichten van de PDCA cyclus.

 

Als achtergrondinformatie (te gebruiken voor alle vier de bijeenkomsten):

 1. Examentaken (boekje van Servicepunt Examinering MBO);
 2. De examencommissie; onafhankelijk en deskundig en/of de samenvatting;
  Er valt wat te kiezen; Aanscherping taken en samenstelling Examencommissie;
 3. Handreiking samenstelling examencommissie lid beroepspraktijk;
 4. De kracht van de examencommissie-kritische succesfactoren- IVA.

 

Deze documenten zullen digitaal worden toegestuurd. Mogelijke opdrachten zullen aansluiten op de betreffende onderwerpen en procedures binnen de organisatie. Noodzakelijke documentatie hiervoor wordt door instelling ter beschikking gesteld aan MBO Academie.

Tijdens de training zal daar waar mogelijk sprake zijn van maatwerk door bijvoorbeeld te verwijzen naar interne procedures of (werk)documenten. Na elke bijeenkomst zal kort overleg zijn met de opdrachtgever om de bijeenkomst te evalueren en na te gaan wat de evaluatieresultaten betekenen voor de volgende bijeenkomst. In de bijlage is het programma voor de eerste bijeenkomst opgenomen.

Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Meer informatie?
Voor meer informatie neem contact op met info@mboacademie.nl of 085-0080900.

Back to Top